Giới thiệu Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bến Tre dời về Trụ sở mới (các sở, ngành tỉnh) từ 23/3/2020:

- Địa chỉ: tầng 4-5, số 126A, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại Văn phòng Sở: (0275) 3 822  217

- Fax: (0275) 3 825 090

- Email Văn phòng Sở: vanphong.sobentre@moet.edu.vn

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT Bến Tre

Bí thư: La Thị Thúy

Phó Bí thư: Võ Văn Luyến

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Bùi Minh Nhựt

Ủy viên Ban Thường vụ: Võ Văn Bé Hai

Ủy viên Ban Thường vụ

Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre

1. Giám đốc: Ths. La Thị Thúy

Phụ trách chung, điều hành công việc toàn ngành. Phụ trách: Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Kế hoạch-Tài chính.
Điện thoại: (0275) 3 811 983;  0913786660;  Email: lathithuy@bentre.edu.vn

2. Phó Giám đốc: Ths  Võ Văn Luyến

Phó Giám đốc thường trực, điều hành công việc cơ quan Sở, thay Giám đốc giải quyết công việc chung khi Giám đốc đi vắng. Phụ trách: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Văn phòng Sở, CĐGD tỉnh. Chỉ đạo thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học. 
Điện thoại: (0275) 3 823 294; 0919021035; Email: vovanluyen @bentre.edu.vn

3. Phó Giám đốc: Ths Bùi Minh Nhựt

Phụ trách: Phòng GDTrH-GDTX, Phòng KT, QLCLGD&CNTT, Phòng Chính trị, tư tưởng, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.
Điện thoại: (0275) 3 823 295;  ;  Email: buiminhnhut@bentre.edu.vn

4. Phó Giám đốc:

Các phòng, Thanh tra Sở

1. Phòng Giáo dục mầm non:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Mai Hương
Điện thoại: (0275) 3 826 131;  Email: PhongGDMN.SoBenTre@moet.edu.vn

2. Phòng Giáo dục Tiểu học:
Trưởng phòng : Ông Trần Văn Liêm
Điện thoại: (0275) 3 826 130;  Email: PhongGDTH.SoBenTre@moet.edu.vn

3. Phòng Giáo dục Trung học-Giáo dục thường xuyên:
Trưởng phòng : Ông Cao Minh Sơn
Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Minh
Điện thoại: (0275) 3 829 699;  Email: PhongGDTrH.SoBenTre@moet.edu.vn

4. Phòng Chính trị, tư tưởng

Phó Trưởng phòng : Ông Phan Thanh Hiền
Điện thoại: (0275) 3 811 983

5. Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin:
Trưởng phòng : Ông Võ Thanh Vương Đạo
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Chí
Điện thoại: (0275) 3 811 695;  Email: phongKTKD.SoBenTre@moet.edu.vn

6. Thanh tra Sở:
Quyền Chánh thanh tra: Ông Phạm Văn Hùng
Phó Chánh thanh tra: Ông Trần Văn Nguyện
Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Trung Bắc
Điện thoại: (0275) 3 823 293;  Email: thanhtra.SoBenTre@moet.edu.vn

7. Phòng Tổ chức cán bộ:
Trưởng phòng: Ông Võ Văn Bé Hai

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Hiệp
Điện thoại: (0275) 3 825 004;  Email: phongTCCB.SoBenTre@moet.edu.vn

8. Phòng Kế hoạch-Tài chính:
Trưởng phòng: Ông Lý Chí Hùng

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Nhiên
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: (0275) 3 829 698

9. Văn phòng Sở:
Phó Chánh văn phòng phụ trách: Ông Võ Quốc Khanh

Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Nho

Điện thoại: (0275) 3 822 217
Fax: (0275) 3 825 090;  Email: vanphong.SoBenTre@moet.edu.vn