Wednesday, 17/10/2018 - 04:49|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2018
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 17/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn 39-HĐTĐKT thực hiện Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 1276 v/v thực hiện mức chi tiền thưởng theo NĐ 91 và NĐ 72
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 2247-UBND v/v thực hiện mức chi tiền thưởng theo NĐ 91/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực