Wednesday, 17/10/2018 - 04:48|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quyết định 3246/QĐ-BGDĐT về việc tặng Cờ thi đua.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 2624/QĐ-CTN v/v tặng thưởng Huân chương Lao động
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2018
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 17/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn 39-HĐTĐKT thực hiện Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 1949/QĐ-TTg ngày 04/012/2017 về tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực