Tuesday, 07/04/2020 - 01:47|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Công văn hướng dẫn viết sáng kiến 2018-2019 và các biểu mẫu
Ngày ban hành:
21/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 673/SKHCN v/v chấn chỉnh công tác viết sáng kiến
Ngày ban hành:
20/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định công nhận SKKN cấp tỉnh năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
30/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ công nhận SKKN của ngành GDĐT năm học 2014-2015.
Ngày ban hành:
01/06/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ công nhận SKKN cấp tỉnh năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
26/12/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 31/2014/QĐ-UBND về Điều lệ Sáng kiến (có điều chỉnh).
Ngày ban hành:
14/11/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn 106-UBND về quy trình thủ tục xét, công nhận sáng kiến.....
Ngày ban hành:
27/05/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 464/QĐ-SGD&ĐT v/v công nhận SKKN .
Ngày ban hành:
15/05/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website