Monday, 23/09/2019 - 00:39|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 (Bộ GD&ĐT)
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 năm 2014-Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 343/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước (giai đoạn 2010-2015)
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch số 498/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án " Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ VN thời kỳ CNH-HĐH đất nước " giai đoạn 2013-2015
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu tuyên truyền Tiểu Đề án 2-phần 3
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu tuyên truyền Tiểu Đề án 2-phần 2
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu tuyên truyền Tiểu Đề án 2-phần 1
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 giai đoạn 2013 - 2015 (Sở GDĐT)
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website