Thursday, 02/04/2020 - 10:07|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 27/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày ban hành:
14/01/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị UBND về tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành:
25/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án " Hổ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm"
Ngày ban hành:
25/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/05/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ việt nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trong trường học
Ngày ban hành:
15/05/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật bình đẳng giới- , chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN, Chương trình hành động số 601/CTr-UBND của UBND tỉnh
Ngày ban hành:
24/08/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website