Tuesday, 23/10/2018 - 00:29|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Chỉ thị UBND về tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ việt nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH trong trường học
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 27/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án " Hổ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm"
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật bình đẳng giới- , chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN, Chương trình hành động số 601/CTr-UBND của UBND tỉnh
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực