Monday, 23/09/2019 - 00:44|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 9/7/2009 hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị,...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 9138-QD-BGDDT ban hành quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử trong giao dịch văn bản quy p
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website