Wednesday, 19/12/2018 - 15:37|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Nghị quyết 66/NQ-CP của CP v/v đơn giản hóa thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng của Bộ GDĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xét, phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2012
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực