Monday, 23/09/2019 - 00:37|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân VN ra nước ngoài học tập
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các chương trình liên kết đào tạo đã được phê duyệt
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HỌC BỔNG TẠI MĨ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
HỌC BỔNG TẠI MĨ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng sinh hoạt phí cho lưu học sinh Việt Nam
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cẩm nang dành cho lưu học sinh Đề án 322
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài bằng NSNN năm 2011
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website