Monday, 23/09/2019 - 00:35|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân VN ra nước ngoài học tập
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 2364 của UBND tỉnh Bến Tre về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 894 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hợp đồng nhân viên
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 318 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc thực hiện quyền ký hợp đồng...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị 28 của UNBND tỉnh về việc triển khai Nghị định 37 vể minh bạch tài sản,thu nhập
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 37 của Chính Phủ về minh bạch tài sản,thu nhập
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 92/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 04/2/2009 ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website