Wednesday, 19/12/2018 - 15:37|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Công văn 94 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý kỷ luật viên chức
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 03 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 35 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TT 89 về thu hồi chi phí đào tạo
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực