Thursday, 02/04/2020 - 11:23|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Huong dan 414 ve danh gia vienchuc
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại CB, CC, VC
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tự phê bình CBQL hết nhiệm kỳ
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn số 02/HD-SGD&ĐT về việc quản lý hồ sơ cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 366 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc đánh giá giáo viên
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 3040 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 5875 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ ...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 06/2006/BNV ngày 21/3/2006
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website