Sunday, 05/04/2020 - 19:28|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Quyết định số 04/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 702/SGDĐT-TCCB ngày 29/8/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo- xây dựng qui chế trường học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xây dựng NQ Hội đồng trường
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ Trường Mầm non ban hành theo QĐ số 14/2008/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY CHẾ về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 45 về Quy chế đào tạo Thạc sỹ
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT về biên chế trường chuyên biệt
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ trường Tiểu học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website