Sunday, 24/02/2019 - 02:57|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quyết định số 04/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 702/SGDĐT-TCCB ngày 29/8/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo- xây dựng qui chế trường học
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY CHẾ về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xây dựng NQ Hội đồng trường
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 881/SGD&ĐT-TCCB V/v thành lập HĐ trường
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ Trường Mầm non ban hành theo QĐ số 14/2008/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 45 về Quy chế đào tạo Thạc sỹ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ Trường Trung học cơ sở,trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực