Monday, 23/09/2019 - 00:35|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
QUY CHẾ về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 702/SGDĐT-TCCB ngày 29/8/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo- xây dựng qui chế trường học
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 04/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xây dựng NQ Hội đồng trường
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ 45 về Quy chế đào tạo Thạc sỹ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ Trường Mầm non ban hành theo QĐ số 14/2008/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT về biên chế trường chuyên biệt
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 881/SGD&ĐT-TCCB V/v thành lập HĐ trường
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website