Saturday, 23/02/2019 - 14:56|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TT 08 về chế độ trả lương làm thêm giờ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TT 50 về chế độ trả thêm giờ cho GV
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 701/SNV-TCCC ngày 13/12/2007 về việc nâng bậc lương trước thờ ihạn...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 244 của Thủ tướng về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 33 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 61 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 61 của Thủ tướng về chế độ,chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực