Tuesday, 07/04/2020 - 22:45|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư liên tịch số 02 của Bộ Nội vụ-Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 132 về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 71 của Chính Phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của các bộ,công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 3772/BNV-TCBC ngày 17/12/2007 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 54 của Chính phủ về việc chế độ thôi việc,chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ,công chức
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 132 của Chính phủ về việc chính sách tin giản biên chế
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Hướng dẫn một số điều luật BHXH
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 347/BHXH-CĐCS ngày 26 tháng 11 năm 2008 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ ốm đau,thai sản, giải quyết trợ cấp nghỉ dương sức, phục hồi sức khỏe.
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 143 Chính phủ về việc quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website