Thursday, 02/04/2020 - 09:53|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Về việc ban hành quy chế bổ nhiệm,bổ nhiệm lại,luân chuyển,cho từ chức,cho thôi giữ chức vụ cán bộ,công chức lãnh đạo
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 919 ngày 27/8/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiêm,bổ nhiệm lại,từ chức miễn nhiệm cán bộ quản lý
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn số 01 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc bổ nhiệm,bổ nhiệm lại,từ chức,miễn nhiệmcán bộ quản lý các trường THPT và các Trung tâm trực thuộc Sở
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn số 17 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc qui hoạch cán bộ giai đoạn 2006-2010 và 2010-2015
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website