Thứ sáu, 03/04/2020 - 15:06|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư liên tịch 71 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn định mức biên chế ...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 159/SGD&ĐT-TCCB ngày 19/2/2009 về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2010
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 171/2004/NĐCP ngày 29/9/2004 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch 35 của BGD&ĐT và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website