Wednesday, 19/12/2018 - 15:36|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ban hanh Quy chế quản lý VBCC
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 22/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế VB, CC của hệ thống GD quốc dân
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 34/2008/QĐ-BGDĐT ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 4367/BGD&ĐT V/v hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 6408/BGD&ĐT-GDTrH V/v Hoàn thiện và quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT năm 2006
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT V/v Ban hành mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp THPT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực