Tuesday, 23/10/2018 - 00:32|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT V/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 51/2008 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ...
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT V/v ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT V/v ban hành Qui chế đánh giá xếp loại học viên theo học chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 1094 của Sở Giáo dục về việc Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh xin học lại
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 2642-BGDĐT v/v trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực