Wednesday, 08/04/2020 - 00:16|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Công văn số 430/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 04/05/2013 V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (theo Thông tư 25)
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 V/v định lượng xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên ...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 430/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 04/05/2013 V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài ...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Số: 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012, Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo d...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website