Sunday, 21/10/2018 - 11:56|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (theo Thông tư 25)
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 V/v định lượng xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên ...
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm GDTX
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 13/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT ...
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu hồ sơ đoàn kiểm tra đánh giá ngoài trường phổ thông
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu lớp tập huấn đánh giá ngoài ngày 26/11/2010
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực