Sunday, 05/04/2020 - 20:05|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn
Ngày ban hành:
18/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác Chính trị tư tưởng 2017-2018
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính trị tư tưởng
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Ngày ban hành:
13/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng
Ngày ban hành:
13/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực