Tuesday, 23/10/2018 - 00:31|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo tuyển sinh TCCN ngành Hành chính văn phòng.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy . . .
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số: 60/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số: 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số: 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục vào Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số:15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức VLVH ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực