Monday, 23/09/2019 - 00:37|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi THPT quốc gia
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TT 05/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế TS ĐH hệ chính quy; TS CĐ nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo tuyển sinh TCCN ngành Hành chính văn phòng.
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh TCCN.
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 06/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy . . .
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 24/2013/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website