Sunday, 21/10/2018 - 11:58|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Chức năng nhiệm vụ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo ...
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định thành lập Phòng Khảo thí và QLCLGD
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực