Saturday, 23/02/2019 - 14:56|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Tiếp tục thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Một số thay đổi trong kiểm soát chi của KBNN
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn số 1513/HDLS-SGD&ĐT-STC
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 12/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực