Wednesday, 19/12/2018 - 19:40|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Tiếp tục thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Một số thay đổi trong kiểm soát chi của KBNN
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 12/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn số 1513/HDLS-SGD&ĐT-STC
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực