Sunday, 16/12/2018 - 09:30|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thủ tục công bố miễn giảm hoc phi
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 726-KHTC (ra soat danh muc cong trinh truong hoc phai sua chua nam 2014)
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 2175-KHTC v/v hướng dẫn thực hiện công tác thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên đ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 376-KHTC [huong dan sua chua CSVC bo sung CV 918]
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 338 hướng dẫn tổng hợp giao quyền tự chủ tài chính năm 2016
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chủ trương nâng cấp phần mềm quản lý tài chính
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn cấp bù học phí HK I 15-16
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực