Monday, 23/09/2019 - 00:42|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
phụ cấp ưu đãi các xã bãi ngang năm 2014,2015
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo nhu cầu tiền lương mới 1.210
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các biểu mẫu lập dự toán 2015
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu lập dự toán 2014
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu báo cáo nhu cầu thiết bị năm 2014
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu báo cáo nhu cầu kinh phí CCTL
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
File dữ liệu kèm theo CV số 212/SGD&ĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website