Tuesday, 23/10/2018 - 00:33|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Các biểu mẫu lập dự toán 2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu lập dự toán 2014
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo nhu cầu tiền lương mới 1.210
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu báo cáo nhu cầu kinh phí CCTL
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các biểu mẫu sửa chữa nâng cấp CSVC
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biểu mẫu đính kèm Công văn 1546
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực