Sunday, 16/12/2018 - 09:31|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn... THPT chuyên
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 06/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 59/2009/TT-BGDĐT Hướng dẫn định mức biên chế ở các trường chuyên biệt công lập
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực