Tuesday, 31/03/2020 - 18:59|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Nghị định 28/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch quy định xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực h
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch 42/2014 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website