Thursday, 18/07/2019 - 06:30|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Công văn Bộ GDĐT trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch 35/2006 HD định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực