Wednesday, 08/04/2020 - 00:19|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 133/QĐ - UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chống mù chữ, Phổ cập giáo dục
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiêu chuẩn phổ cập GDTrH
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết PCGD năm 2011
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị 33-CT/TU v/v thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo 242 của Bộ Chính trị về tiếp tục thư(c hiện NQ TW II Khóa VIII về GDĐT
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website