Sunday, 05/04/2020 - 21:07|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Quyết định 73/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về hoạt động y tế trong trường học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 06/2010 của TTCP về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch 30/2010 hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật....
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 431 của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục PL...
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 1928 của TTCP Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ban hành nội dung đánh giá công tác y tế trường học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo An toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2010
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website