Thursday, 02/04/2020 - 11:07|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Quyết định 17/2013/QĐ - UBND về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 35/2011 của UBND tỉnh Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của BĐD CMHS
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 55/2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 13/2011/T về tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và PT nhiều cấp học tư thục
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website