Tuesday, 23/10/2018 - 00:29|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Thông tin liên hệ, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Trung học
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình hành động 33-CTr/TU ngày 27/01/2014 thực hiện NQ 29
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực