Thursday, 02/04/2020 - 09:55|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Kế hoạch 5454/KH- UBND ngày 11/11/2013 triển khai thực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 5441/KH- UBND v/v hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, xóa mù chữ
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 5455/KH- UBND v/v triển khai nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các CSGD
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 692/QĐ-TTg về Xóa mù chữ
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực GDĐT Bến Tre giai đoạn 2011-2020
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình mục tiêu quốc gia về GDĐT giai đoạn 2012-2015
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch 197 của UBND tỉnh về phát triển mạng lưới trường lớp THPT giai đoạn 2010-2015
Ngày ban hành:
18/01/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website