Monday, 09/12/2019 - 11:43|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Văn bản liên quan
Văn bản hợp nhất QĐ của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
02/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản hợp nhất Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
05/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại...
Ngày ban hành:
15/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ
Ngày ban hành:
26/03/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website