Monday, 23/09/2019 - 00:41|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quy định của UBND tỉnh về phụ cấp kiêm nhiệm cho CBQL các trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT về đánh giá trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình Xoá mù chữ và GD tiếp tục sau khi biết chữ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 232 ngày 05/3/2012 về Phân GV giảng dạy khi làm việc tại TTHTCĐ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết hoạt động TTHTCĐ 2007-2011
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu tham khảo.
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 232/SGD&ĐT-GDTX phân công giáo viên giảng dạy khi được bố trí làm việc tại trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website