Tuesday, 23/10/2018 - 00:33|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Quy định của UBND tỉnh về phụ cấp kiêm nhiệm cho CBQL các trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết hoạt động TTHTCĐ 2007-2011
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các Văn bản về HTCĐ giai đoạn 2005-2011
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 913 /BGDĐT-GDTX V/ v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 232/SGD&ĐT-GDTX phân công giáo viên giảng dạy khi được bố trí làm việc tại trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn của Sở GDĐT về đánh giá trung tâm HTCĐ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo về hoạt động của TT HTCĐ năm 2011
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 232 ngày 05/3/2012 về Phân GV giảng dạy khi làm việc tại TTHTCĐ
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực