Monday, 23/09/2019 - 00:38|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Hướng dẫn của UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng XHHT giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định kiện toàn BCĐ xây dựng XHHT tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch số 3968/KH-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh đẩy mạnh phong trào HT suốt đời...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 103/QĐ - UBND về việc kiệm toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Bến Tre
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch xây dựng XHHT giai đoạn 2013-2020
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu theo chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức...
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website