Tuesday, 31/03/2020 - 19:21|
TRANG DEMO - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE (Địa chỉ trang chủ website của Sở: bentre.edu.vn)
Kế hoạch công tác Chính trị tư tưởng 2017-2018
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Ngày ban hành:
13/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng
Ngày ban hành:
13/01/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website