Wednesday, 19/12/2018 - 15:36|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Kế hoạch công tác Chính trị tư tưởng 2017-2018
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực