Thursday, 18/07/2019 - 06:36|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chu văn An - Người Thầy mẫu mực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGHỀ DẠY HỌC
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, văn hóa con người Bến Tre
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực