Tuesday, 23/10/2018 - 00:35|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch phối hợp giữa Bộ GDĐT và Hội Khuyến học giai đoạn 2011-2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hoạt động của Hội Khuyến học góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quỹ học bổng thắp sáng niềm tin
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2011
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến học năm 2010
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biên bản về việc họp xét học sinh nhận giải thưởng và học bổng năm 2011.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biên bản về việc họp xét học sinh nhận giải thưởng và học bổng năm 2011.
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực