Monday, 23/09/2019 - 00:43|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
(Mẫu tham khảo) Quy chế chi tiêu quỹ công đoàn
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Định mức Khen thưởng Hội thao, Hội thi do CĐGD tỉnh phối hợp Sở GD và ĐT tổ chức
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định của LĐLĐ tỉnh về khen thưởng của tổ chức Công đoàn
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website