Tuesday, 23/10/2018 - 00:34|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Bài nói tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc ngày 01/5/1952
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực