Thursday, 18/07/2019 - 06:32|
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
Biểu mẫu về công tác tài chính dành cho CĐGD huyện, thành phố, tỉnh do LĐLĐ tỉnh quy định
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn phân hạng CĐ cấp trên cơ sở năm 2012 của LĐLĐ Tỉnh
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định của Tổng LĐLĐ VN Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính CĐCS từ ngày 1/1/2012
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng LĐLĐ ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ CĐ
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật Tố cáo năm 2011
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật Khiếu nại năm 2011
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực